Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi

13.05.2017 22:07:00 tarihinde eklendi, 432 kez okundu
Türkiye´de ilk defa, daha önce yapılmış eğitimlerden farklı olarak, "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi, Müdahaleler ve Kullanılan Ölçekler" konusunda çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere, Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarından Yrd. Doç.Türkiye´de ilk defa, daha önce yapılmış eğitimlerden farklı olarak, "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi, Müdahaleler ve Kullanılan Ölçekler" konusunda çal

Türkiye'de ilk defa, daha önce yapılmış eğitimlerden farklı olarak, "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi, Müdahaleler ve Kullanılan Ölçekler" konusunda çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere, Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarından Yrd. Doç.Türkiye'de ilk defa, daha önce yapılmış eğitimlerden farklı olarak, "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi, Müdahaleler ve Kullanılan Ölçekler" konusunda çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere, Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL ve Arş. Gör. Ahmet FİDAN ile Algı Özel Eğitim Kurumları işbirliği ile bir eğitim (çalıştay) düzenlenecektir.

Beslenme problemleri Otizm Spektrum Bozukluğunun (OSB) birincil semptomları arasında yer almasa da, ilgili problemler tarihsel olarak OSB'nin erken dönem tanı göstergeleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca son dönemlerde yapılan çalışmalar, beslenme problemlerinin OSB olan çocuklarda oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. OSB'nin temel tanı bileşeni olan sınırlı ilgi ve tekrarlayıcı davranışların, beslenme problemleri içerisinde özellikle "yiyecek seçiciliği" davranışına kaynaklık ettiği düşünülmektedir.

Yiyecek seçiciliği, OSB olan çocukların yaşadığı beslenme problemleri arasında en fazla rapor edilen davranış kalıbıdır. Yiyecek seçiciliği; yiyeceğin çeşidine (sınırlı sayıda yiyecek tüketilmesi), dokusuna (yiyeceğin sadece yumuşak, sert, ezilmiş püre, çiğ tüketilmesi), tadına (sadece veya daha çok şekerli, tuzlu ya da ekşi gıdaların tüketilmesi), sıcaklığına (yalnızca sıcak ya da soğuk), rengine (sadece belirli bir renkteki gıdaların tüketilmesi) veya kokusuna göre seçici olmayı (yiyecek ayırt etmeyi) içermektedir.
Yiyecek seçiciliği, paralelinde, öğün problemlerinin başında gelen ve özelikle OSB olan çocuk ebeveynlerini çok zorlayan "yiyecek reddetme" davranışını getirmektedir. Yiyecek reddetme davranışı sergileyen çocuklar, ya tüm yiyecekleri (ağlayarak, öfkelenerek, yiyeceği tükürerek ya da ağzını kapatarak) yemeyi reddeder ya da son derece kısıtlı çeşitteki ve miktardaki (yiyeceğin/gıdanın türü, tadı veya dokusu açısından) yiyecekleri kabul eder.

Eğitim:

Beslenme, bireyin yaşamını sürdürmesi, diğer bir ifadeyle sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi için gereken birincil ihtiyaçlarının başında gelir. Dolayısıyla beslenme problemlerinin giderilmesi, sağlıklı öğün davranışlarına sahip olunması ve ailelerin çocuklarına uygun besleme/yedirme stratejilerini kullanmaları OSB olan çocukların yaşam kalitesinin ayrılmaz parçalarıdır. Sağlıklı ve sosyal açıdan kabul edilebilir beslenme ve öğün alışkanlıkları ailelerin yaşam kalitesi, kaygılarının azaltılması ve çocuklarıyla olan etkileşimlerinin desteklenmesi açısından da önemlidir. Buna bağlı olarak otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle ya da aileleriyle çalışan kişilerden beklentiler yükselmiştir. Bu amaçla, "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi ve Müdahaleler" başlıklı çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayda (a) beslenme problemlerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik müdahaleler ve (b) beslenme problemlerinin belirlenmesi için yaygın olarak kullanılan ölçeklerin kullanımı konusunda eğitim verilecektir.

Katılım Koşulları:

Çalıştay, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklar başta olmak özel gereksinimli çocuklara yönelik çeşitli hizmet alanlarında çalışan uzmanlara ve ailelere yöneliktir.

OSB VE BESLENME EĞİTİM SERİSİ MODÜLLERİNİN İÇERİĞİ

MODÜL 1

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Öne Çıkan Beslenme Problemleri

 

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısının bileşenleri ve ana göstergeleri nelerdir?

Beslenme problemleri ve OSB ilişkisi

Yiyecek seçiciliği ve OSB olan çocuklarda sık görülme nedenleri

Yiyecek seçiciliği türleri:

yiyeceğin çeşidine (sınırlı sayıda yiyecek tüketilmesi),

dokusuna (yiyeceğin sadece yumuşak, sert, ezilmiş püre, çiğ tüketilmesi),

tadına (sadece veya daha çok şekerli, tuzlu veya ekşi gıdaların tüketilmesi),

ısısına (sıcak veya soğuk),

rengine (sadece kırmızı ya da başka bir renkteki gıdaların tüketilmesi)

kokusuna göre seçici olma.

Yiyecek reddetme ve bağlamındaki problem davranışlar

Beslenme problemlerinin OSB olan çocuğun sağlığına ilişkin yaşam kalitesine etkisi

Beslenme problemlerinin OSB olan çocuğa sahip ailenin yaşam kalitesine etkisi

Soru-cevap

MODÜL 2

Beslenme Problemlerine Yönelik Eğitsel Müdahaleler

 

Beslenme, çoğu zaman çocuk ve anne/bakıcı arasındaki bir etkileşimi içerir. Bu yüzden eğitsel müdahaleler, annelere/birincil bakıcılara, çocuğa doğru beslenme davranışlarının nasıl kazandırılacağını ya da uygun olmayan davranışların nasıl değiştirileceği konusunda kritik bilgiler sunma ve aileyle birlikte gerekli düzenlemeleri yapmayı içerir.

Araştırma bulguları eğitsel müdahalelerin tek başına ya da aile desteği ile birlikte uygulandığında çocukların fiziksel büyüme ve gelişimini iyileştirmede, çocukların ve birincil bakıcılarının beslenme konusundaki becerilerini arttırmada, ebeveyn-çocuk etkileşimini geliştirmede ve öğün zamanlarındaki uygun olmayan davranışların azaltılmasında etkili olabildiğini göstermektedir.

Bu modülde eğitsel müdahalelerin planlanması ve uygulanması için gerekli temel bileşenlerin nasıl organize edileceği açıklanacaktır.

MODÜL 3

Beslenme Problemlerine Yönelik Davranışsal Müdahaleler
Davranışsal müdahaleler, edimsel öğrenme ilkelerine dayalı müdahale stratejileri olarak tanımlanabilir. Bunlar ayırt edici uyaran, olumlu pekiştirme, fiziksel yönlendirme, silikleştirme, şekil verme, söndürme vb. tekniklerin uygun biçimde organize edilmesi ve kullanımını içerir.

Araştırma bulguları adı geçen tekniklerin hem OSB olan hem de diğer çocuklarda görülen beslenme problemlerinin giderilmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Bu modülde adı geçen tekniklerin ve bunların kombine edildiği uygulamaların hangi beslenme sorunlarına ve hangi özellikteki çocuklar için, nerede ve nasıl uygulanabileceği açıklanacaktır.

MODÜL 4

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi

Modül 4 kapsamında OSB olan çocuklarda beslenme problemlerini belirlemeye yönelik uluslararası alanda öne çıkan ve ülkemizde adaptasyon çalışmaları tamamlanmış ölçme araçları hakkında bilgiler verilecektir.

Not: Beslenme ölçekleri uygulanırken kullanılacak formlar Türkçe verilecektir.

Otizm Öğün Davranışları Kısa Ölçeği (BAMBI) – Brief Autism Mealtime Behavior Inventory

Otizm Öğün (Yemek Zamanı) Davranışları Kısa Ölçeği (BAMBI) orijinal formu 3 alt alan ve 18 maddeden (ölçeğin Türkçe formu 14 madde) oluşan 5'li derecelendirme tipi bir ölçme aracıdır. BAMBI OSB olan çocukların yemek ya da atıştırma öğünleri esnasında sergiledikleri olası beslenme problemlerini ölçmeyi hedefleyen bir ölçme aracıdır. Ölçeğin adaptasyon çalışması kapsamında, 308 otizmli çocuk annesinden geçerli veri toplanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçları (x2/sd = 3.6, RMSEA = .09, SRMR = .07, GFI = .89, AGFI = .84, IFI = .90, CFI = .90) BAMBI'nin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu göstermiştir. BAMBI'nin Cronbach alpha iç tutarlık güvenirliği ve iki yarı güvenirliklerinin iyi düzeyde olduğu, madde toplam korelasyonlarının kabul edilebilir olduğu ve %27 alt-üst gruplar arasındaki farkların anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bulgular ışığında, Otizm Öğün Davranışları Kısa Ölçeğinin (BAMBI) Türkiye'deki otizmli çocukların öğün davranışlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Beslenme Problemlerini Tarama Ölçeğinin (STEP) – The Screening Tool of Feeding Problems Beslenme Problemlerini Tarama Ölçeğinin (STEP) 23 maddeden ve 5 alt alandan oluşan 3'lü derecelendirme tipi bir ölçme aracıdır. STEP OSB olan çocuklarda gözlenmesi olası beslenme problemlerini sıklık ve yoğunluk bağlamında ya da sadece sıklık düzeyini ortaya koyacak şekilde ölçen bir ölçme aracıdır. Ölçeğin (orijinal dili olan İngilizce ve çevrildiği dil olan Türkçe) dilsel eşdeğerliği sağlandıktan sonra otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ilgili beslenme problemlerinin belirlenmesi amacıyla 360 anneye uygulanmıştır. Ölçeğin madde toplam korelasyonları, 8. madde dışında, kabul edilebilir ve alt-üst %27'lik grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlı (p <0.001) olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısı (? = 0.81) ile iki yarı güvenirlik katsayısı (Spearman'srho = 0.69**) yüksek bulunmuştur. STEP'in ölçüt bağıntılı geçerliği sağladığı gözlenmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçları (x2/sd = 3.2, RMSEA = 0.08, SRMR = 0.08, GFI = 0.85, AGFI = 0.81, CFI = 0.86) ölçeğin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine (iyi düzeyde uyum indekslerine) sahip olduğunu göstermiştir. Araştırma Beslenme Problemlerini Tarama Ölçeği (STEP) Türkçe versiyonunun, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların beslenme problemlerini ölçmede kullanışlı bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.

Beslenme Stratejileri Ölçeği (FSQ) – The Feeding Strategies Questionnaire

Beslenme Stratejileri Ölçeği (FSQ), daha önce ne Türkiye örneklemine ne de otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar üzerinden geçerlik ve güvenirliği yapılmış bir ölçektir. OSB olan çocuğa sahip ailelerin çocuklarını besleme stratejilerini ölçmeyi hedefleyen FSQ 6 alt alan ve 27 maddeden oluşmaktadır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri, FSQ ölçeğinin iyi düzeyde iç tutarlık güvenirliğine (Cronbach's alpha (?) = 0.80), yeterli düzeyde iki yarı güvenirliğe (0.28; p < 0.01) ve kabul edilebilir faktör geçerliğine (ki-kare testi x2/sd = 3.3; RMSEA = 0.08; SRMR = 0.08; NNFI veya TLI = 0.80; CFI = 0.82)işaret etmektedir. Bu durumda FSQ ölçeği ile Türkiye'deki OSB olan çocuğa sahip ailelerin, çocuklarına yönelik besleme/beslenme stratejilerinin ölçülebileceği ifade edilebilir. Yapılan ölçümlerde vücut kitle indeksine göre OSB olan örneklemin fazla kilo riskine sahip olduğu gözlenmiştir. FSQ ölçeğinin alt alanı olan beslenmede zorlayıcı etkileşim alt alanı, diğer bir ifadeyle çocuğu yeme konusunda zorlama alt alanı ile vücut kitle indeksi arasında anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum çocukların vücut kitle indeksi esasında normal olsa dahi, ailelerin sağlıklı çocuk algısının daha yapılı ve kilolu çocuklardan olmasından dolayı çocuklarını beslenme konusunda zorladıkları anlamına gelebilir.

Çalıştay Konusuna İlişkin Yayınlar

Çalıştayı gerçekleştirecek uzmanların konularla ilgili yayınları aşağıda sıralanmıştır:

 

Meral, B. F., & Fidan, A. (2015). Measuring the impact of feeding covariates on health-related quality of life in children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 10, 124-130.

Meral, B. F., & Fidan, A. (2014). Psychometric properties of the screening tool of feeding problems (STEP) in Turkish children with ASD. Research in Developmental Disabilities, 35, 4, 908–916.

Meral, B. F., & Fidan, A. (2014). A Study on Turkish Adaptation, Validity and Reliability of the Brief Autism Mealtime Behavior Inventory (BAMBI). Procedia–Social and Behavioral Sciences, 116, 403 – 408.

Meral, B. F. (2017). Parental Feeding Practices in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder: Factorial Validation of the Feeding Strategies Questionnaire. Children's Health Care, 46, 1, 1-14.

Ücret : 395 TL+KDV

Tarih : 14 MAYIS 2017 PAZAR,

Saat : 10.00-17.00 (1 saat öğle arası)

Kontenjan : 20 kişi

Yer : ALGI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ


Henüz yorum eklenmemiş, ilk yorum yapan siz olun...
Yorumlarınız, site yönetimi tarafından denetlenip onaylanmaktadır; lakin uygunsuz, hakaret içeren, kişi ve kişileri aşağılayıcı türden olmaları halinde derhal silinecektir. Yorumlarınız başkaları tarafından oylanabilir.

Üye girişi yaparak takma adınızla yorum ekleyebilir, eklediğiniz tüm yorumlara üye panelinizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca üye girişi yaparak haber, makale, video, foto galeri içeriklerini favorilerinize ekleyebilir ve tüm favorilerinize üye panelinizden erişebilirsiniz. Not: Üyeler en çok 500 karakter yorum yazabilirken, misafirler en çok 200 karakter yorum yazabilirler!Yorumcu


E-Posta Adresiniz (Yayınlanmayacak)


Yorumunuz


Güvenlik Kodu
(Büyük-Küçük Harf Duyarlıdır!)
  
Mobil Sitemiz
Ana Sayfa
Hakkımızda
İletişim
Üye Ol
Site Kullanım Koşulları
Haber Manşetleri
Haber Arşivi
Haber Kategorileri
Video Arşivi
Foto Galeri Arşivi
Yazarlar
Yazar Makaleleri
Genel Makaleler
Anketler
Haber RSS
Makale RSS
Video RSS
Foto Galeri RSS
Sitenize Haber Ekleyin
Sitemizde yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yaplan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı SİTEMİZ sorumlu tutulamaz. Gazetesi.tv.tr Copyright ©2015 Bu site en iyi Chrome, Opera, FF ve IE 10+ web tarayıcılar ile gezilir. Powered by ASPXPLUS